KVKK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu bilinçle, siz değerli ziyaretçilerimize ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak işlenerek saklanmasına büyük önem veriyoruz.

Kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve yasal mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, sempozyumun en kaliteli biçimde gerçekleştirilebilmesi adına ziyaretçi sayısı ve kontrolünün sağlanması, bina içerisinde oturum planının yapılması, sempozyumun gerçekleştirileceği binaya giriş ve çıkışın kontrol altında tutulması ve izinsiz giriş çıkışın engellenmesi, sempozyum ile ilgili gerekli bilgilerin tarafınıza yapılabilmesi ve netice itibariyle hak ve menfaatlerinizin korunması için gerekli işlemlerin birimlerimiz tarafından yapılması amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Bu kapsamda ad, soyad, cinsiyet, telefon numarası ve e posta adresi verileriniz alınmakta ve KVK Kanunu’ nun ilgili maddeleri gereğince saklanmakta ve muhafaza edilmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların, yönetmeliklerin ve yasal emirlerin yerine getirilmesi, tarafınıza çeşitli hak ve menfaatlerin sağlanması, haklarınızın korunması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla yalnızca sempozyumun gerçekleştirilmesinde görevli faaliyet gönüllülerimiz ile adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığına ve yasalarla teşkil etmiş mercilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Amacı

Kişisel verileriniz elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sempozyumun eksiksiz ve kaliteli bir biçimde belirlenen yasal çerçevede gerçekleştirilebilmesi gayesi ile edinilir.

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle derneğimize iletmeniz durumunda derneğimiz en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.